Приемат ли се номинации без ISBN/ISSN номер?

Наличието на ISBN/ISSN не е необходимо условие за едно издание да се счита за книга/периодично издание (справка – http://nationallibrary.bg/fce/001/0042/files/ISBN_Vaprosifinal-v%20(3).pdf ), поради което за книги/периодични издания ще бъдат считани всички издания с ISBN/ISSN плюс тези, които номиниращите ги ги считат за такива.